انسان کنش شناسی اعتباری
کد شناسه :100
انسان کنش شناسی اعتباری
موجود نیست

این کتاب بر آن است تا با برقرار کردن معادله میان مفاهیم متافیزیکی سنت فلسفه اسلامی با جریانات علوم انسانی جدید، زمینه‌های فهم بهتری از علوم انسانی و همچنین استلزامات فلسفه علامه طباطبایی و بویژه نظریه اعتباریات نزد ایشان و دیگر عالمان علم اصول برای علوم انسانی فراهم کند.
نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در این میانه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا به تفسیر این نوشتار، این نظریه در ادامه مباحث علم النفس در فلسفه، به تفسیر هویت کنش و عمل انسانی می‌پردازد. اعتباریات، معارفی عملی هستند که می‌توانند واسطه میان «نظر» و «عمل» را پر کنند و به جهت هویت مفهومی‌شان با هویات نظری و مفاهیم عقل نظری ارتباط برقرار کرده و به جهت ساختاری که عقل عملی بدان‌ها می‌دهند متناسب با واقعیت‌های انسانی در حوزه عمل انسانی شکل می‌گیرند؛ به نحوی که بسان پُلی سر بر فلک عقل نظری کشیده و پا در عالم ناسوت خاک دارند.   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر