روانشناسی مدیریت
کد شناسه :1008
روانشناسی مدیریت

با دستیابی به پارادایم یا مدل واره معروف به مُناباماس ( مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان )، که امکان تدوین و ارائه آن حدود یک دهه قبل به وسیله نویسنده این سطور فراهم آمد و بر این اساس، با  ارائه نظریه چند عاملی بهره وری، این سؤال برای ارائه دهنده این مدل واره و نظریه مؤثر مطرح شد که؛کدام یک از عوامل درون سازمانی مؤثر بر بهره وری شغلی کارکنان،یا کدام عوامل برون سازمانی اثر گذار بر بهره وری سازمانها، (که در نظریه چند عاملی بهره وری و همچنین در مدل واره مربوط به آن، یعنی مُناباماس معرفی شده اند،در افزایش یا کاهش بهره وری یک سازمان فرضی ، بیش از عوامل دیگر اثرگذار هستند.
در این کتاب تلاش می شود به این سوال و سوال های مشابه پاسخ داده شود.

مباحث کتاب روانشناسی مدیریت:
جایگاه وقلمرو روانشناسی مدیریت
تاریخچه مطالعات در زمینه رهبری اثربخش
عوامل موثر در رهبری و مدیریت اثربخش در سازمان
مدلهای رهبری و مدیریت اثربخش در سازمان
سبکهای مدیریت و رهبری اثربخش در خانواده
شیوه های نفوذ در رهبری و مدیریت
مدیران میانی و اصول رهبری 360 درجه ای
وظایف و توانمندیهای مدیران
سبکهای اسنادی مدیران و کارکنان و..   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر