روان شناسی شخصیت / نظریه های شخصیت با نگرش به منابع دینی
کد شناسه :1059
روان شناسی شخصیت / نظریه های شخصیت با نگرش به منابع دینی
موجود نیست


روان شناسی شخصیت به عنوان یکی از شاخه های روان شناسی و البته از مهم ترین آنها، در چهارراه پژوهش های روان شناختی قـرار دارد و هدف اصلی آن تبـیین ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت است. تاکنون الگوهای متعدد، و در ضمنِ هر الگو نظریه ها و رویکردهای گوناگونی برای مطالعه شخصیت ارائه شده است.
کتاب پیش رو افزون بر اینکه بیشتر نظریه های شخصیت را مطرح کرده، در انتهای هر فصل به نقد آن نظریه نیز پرداخته است. همچنین در فصولی از این کتاب، طرح برخی موضوعات شخصیت با رویکرد دینی مورد توجه قرار گرفته که وجه تمایز این نوشتار را با دیگر کتاب های شخصیت نشان می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر