نظریه های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی
کد شناسه :1062
نظریه های انسان سالم با نگرش به منابع اسلامی
موجود نیست

این کتاب پژوهشی در عرصه روانشناسی است که به تبیین نظریه های فلسفی، اخلاقی و روانشناختی «انسان سالم» و مدل سازی و تبیین «دیدگاه اسلام در خصوص شخصیت سالم» پرداخته است.
نویسنده در بخش اول پیشینه و سیر تحول مفهوم سلامت را بررسی نموده و ملاکهای گوناگون بهنجاری و سلامت روان را تشریح نموده است.
بخش بعدی در رویکردی تاریخی به نظریه های انسان سالم، دیدگاه فیلسوفان و عالمان اخلاق، ادیان و فلسفه های سیاسی و اجتماعی معاصر را مورد بحث و نظر قرار داده است.
نگارنده در بخش سوم دیدگاه روانشناسان شخصیت درباره انسان سالم را تبیین نموده و آن را در نظریه های روان تحلیلگرانه جستجو نموده است. وی در ادامه به ارزیابی رویکردهای گوناگون، رفتاری، صفاتی، شناختی و انسانگرایانه به انسان کامل و دیدگاه فیلسوفان معتقد به این رویکردها پرداخته است. بخش چهارم نیز به مبانی نظری انسان سالم، ساخت و پدیدایی شخصیت از دیدگاه اسلام و نگاه ویژه آن به سلامت معنوی اختصاص یافته و پس از آن به بحث آسیب شناسی روانی در چارچوب روانشناسی دینی پرداخته است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر