زوج ها در فرآیند درمان / رویکردها و فنون در درمان کارآمد
کد شناسه :1111
زوج ها در فرآیند درمان / رویکردها و فنون در درمان کارآمد
موجود نیست

کتاب حاضر دارای این ویژگی منحصربه فرد است که در کاردرمانی هم به خوبی به عوامل درونفردی پرداخته و هم عوامل ارتباطی و میانفردی را مورد توجه قرار داده است و فراتر از آن عوامل بین نسلی. کتاب حاضر دارای بیست فصل است که به خوبی این حوزه را یوشش داده است. روح کلی حاکم بر کتاب سیستمی است و هم زمان سعی دارد سیستمی فردی، سیستم زوجی و سیستم بین نسلی را در ارزیابی،فرمولبندی مورد و درمان مطمح نظر قرار دهد. از اینرو، کتاب بسیار کاربردی است و خط سیر کمک به زوجهای متعارض را از ابتدا تا انتهای کار به خوبی نشان میدهد. این به زوج درمانگر کمک میکند که سردرگم نباشند و به تبع آن سیستم زوجی را نیز نامتعادل تر نکند. به ویژه به زوج درمانگران مبتدی کمک میکند تا زیرنظر یک سوپروایزر بیاموزند که چگونه در کارشان اثربخش باشند و اعتمادبه نفس حرفهای به دست آورند. بنابراین مطالعۀ این کتاب به کلّیۀ مشاوران، زوج درمانگران، خانواده درمانگران ومتخصّصان بالینی، روان پزشکان و مددکاران اجتماعی پیشنهاد میشود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر