فرایند بالینی درمان شناختی رفتاری
کد شناسه :1117
فرایند بالینی درمان شناختی رفتاری
موجود نیست

در کتاب حاضر فرایند بالینی درمان شناختی – رفتاری به طور کامل از ابتدای جلسه معارفه تا انتهای درمان مطرح شده است. ابتدا مباحثی در زمینه آشنایی با فرایند شناختی – رفتاری ارائه شده و تعامل‌های اولیه با مراجعان گفته شده است. سپس فرایند ارزیابی و همچنین مفهوم‌پردازی مورد و طرح درمانی بیان شده است. در ادامه بازخورد دادن به مراجع و تنظیم گزارش ارزیابی مورد بحث قرار گرفته است. در این مرحله فرایند درمان شناختی – رفتاری آغاز می‌شود، مقابله با چالش‌های ابتدایی در درمان شناختی – رفتاری و نیز برخورد با مراجعانی که از دستورهای درمان پیروی نمی‌کنند، به طور کامل مطرح شده است. نقطه پایان درمان و همچنین فرایند نظارت بر درمان گفته شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر