تفکر برتر (رویکردی فلسفی، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی)
کد شناسه :1129
تفکر برتر (رویکردی فلسفی، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی)
موجود نیست

نویسنده در کتاب حاضر به طرح مبانی نظری و معرفتی در باب "فکر "و جنبه‌های کاربردی آن پرداخته هم‌چنین در زمینه "آسیب‌های فکر و اندیشه"، "شیوه‌های تقویت فکر "و "الگوهای حل مشکل "مباحثی را مطرح ساخته است .اساس کتاب رویکرد فلسفی است به این معنا که در طرح مسئله و بیان دیدگاه و راه حل‌ها، به طور عمده از دستگاه‌ها، مکاتب و نظرات فلسفی استفاده شده و گاه شواهدی از آنها نیز آورده شده است .از جمله در کتاب چنین نقل قول می‌شود" :تفکر فلسفی پیوندهایی نزدیک با دین، علم و هنر دارد و در اوج سیر خود کوشیده است تا بر بنیاد عقلی، همان کاری را بکند که دین همواره به شیوه عملی، عقلی و عاطفی کرده است .یعنی در پی آن است که زندگی آدمی را در رابطه‌ای خرسندی بخش و معنی‌دار با جهانی که بشر خویشتن را در آن می‌یابد بنهد و گونه‌ای فرزانگی در راهبرد امور انسانی فراهم آورد .تفکر فلسفی در پی امر معنی‌دار در تجربه، در بنیاد خود فراگردی از ارزش‌گذاری تامل‌آمیز است . تفکر فلسفی، می‌کوشد تا جهتی به زندگی ببخشد . تفکر فلسفی، علاوه بر سازمان دهی برای این که ماهیت و دلالت تصورات را معین بدارد متضمن تحلیل دقیقی از آنهاست . تفکر فلسفی، می‌تواند در یافتن معانی زندگی به فرد یاری کند . تفکر فلسفی درصدد پدید آوردن ایمان نیست، بلکه روشن کردن ایمان و تصرف کردن در آن است . تفکر فلسفی به زندگی نه نیروی دانش و انگیزه بلکه هدایت و جهت می‌دهد ." 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر