درمان چند بعدی معنوی یک رویکرد خداسو | برای مشاوره و روان درمانگری
کد شناسه :115
درمان چند بعدی معنوی یک رویکرد خداسو | برای مشاوره و روان درمانگری
موجود نیست

الگوهای مشاوره و روان‌درمانگری موجود اغلب مسائل مراجعان و راه‌حل‌های خود را در چارچوب ادارکی فرد از خود و دنیای پیرامون تبیین می‌کنند. درمان معنوی خداسو، الگویی است که در این کتاب معرفی می‌شود و افزون بر دو حوزه ادارکی فوق‌، مبدا و معاد ادارک شده را در تبیین‌ها فعال کرده، مسائل و راه‌حل‌های واقعی‌تری را در اختیار مراجعان قرار می‌دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر