برنامه ریزی کارکردی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (ابتدایی تا دبیرستان)
کد شناسه :1158
برنامه ریزی کارکردی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (ابتدایی تا دبیرستان)

فهرست مطالب:
فصل اول : تدوین برنامه آموزشی کارکردی
فصل دوم : تدوین برنامه های  آموزشی
فصل سوم : پاسخ به مداخله
فصل چهارم: خود تعیین گری
فصل پنجم : دسترسی به برنامه آموزش عادی در چهار چوب برنامه آموزش کارکردی
فصل ششم : برنامه درسی کارکردی
فصل هفتم: برنامه ریزی مالی و مدیریت بودجه
فصل هشتم : تامین اجتماعی
فصل نهم : پشتیبانی رفتار مثبت
فصل دهم : مهارت های اجتماعی
فصل یازدهم : آموزش حرکت و جایه جایی
فصل دوازدهم : مشارکت در جامعه محلی
فصل سیزدهم : مهارت های مستقلانه برای زندگی در خانه
فصل چهاردهم : مهارت های بهداشتی و مراقبت شخصی
فصل پانزدهم : مهارت های ایمنی و سلامت
فصل شانزدهم : خدمات بزرگسالی
فصل هفدهم : آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال
فصل هفدهم : سرکاررفتن 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر