روان شناسی/ 903
کد شناسه :1211
روان شناسی/ 903
موجود نیست

این کتاب صرفاً یک کتاب روان تحلیلگرانه، رفتاری نگر، شناختی نگر، انسانی نگر یا زیست روان شناختی نیست؛ بلکه در واقع شمه ای از هریک از دیدگاه های فوق را در بردارد و بیانگر باور مؤلف به این نکته است که یک کتاب درسی روان شناسی مقدماتی باید دیدگاه های مختلف را به دانشجویان معرفی نماید، نه اینکه فقط منعکس کننده دیدگاه مورد حمایت نویسنده باشد.
دانشجویان در فصل اول با دیدگاه های روان شناختی عمده آشنا می شوند و در سراسر کتاب، به ویژه در فصل شخصیت، با این دیدگاه ها مواجه می گردند. مخاطب در سراسر این کتاب متوجه خواهد شد که زمینه تاریخی موضوعات به شیوه های مختلف مطرح شده اسهمچنین سعی شده نشان داده شود که روان شناسی، کوششی انسانی است و به وسیله افرادی به کار رفته است که هم بُعد هیجانی و عاطفی دارند و هم منطقی؛ و اینکه پیشرفت علمی هم مبتنی بر شانس و هم مبتنی بر محاسبه محض است.
از آنجا که امکان تدریس هر فصل این اثر به صورت مستقل وجود دارد، اساتیدی که تدریس درس مبانی روان شناسی در سایر رشته های تحصیلی را برعهده دارند نیز می توانند برحسب نیاز تعدادی از فصول را انتخاب کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر