روان شناسی فیزیولوژیک
کد شناسه :1217
روان شناسی فیزیولوژیک
موجود نیست

روان شناسی فیزیولوژیک به مثابه علمی مستقل در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه علمی میان رشته ای است بین رشته های علوم مختلف از قبیل زیست شناسی، داروشناسی، فیزیولوژی، فیزیولوژی اعصاب، روان شناسی اعصاب، کالبدشناسی اعصاب و شیمی اعصاب.
ارتباط بین فرایندهای روانی و فیزیولوژیکی از دیرباز مورد توجه محققان بوده است؛ به همین دلیل پژوهشگران علوم فلسفی، تجربی و پزشکی درباره روابط بین تن و روان، مباحث متفاوتی را مطرح کرده اند. پیشرفت و شناخت تمایز علوم از یکدیگر، این نکته را آشکار کرده است که بین فرایندهای فیزیولوژیکی و روان شناختی، تأثیر متقابل وجود دارد. در سال های اخیر روان شناسی فیزیولوژیک به عنوان شاخه ای از روان شناسی، نقش خویش را به خوبی در زمینه پویایی این اثر متقابل ایفا کرده است.  برای مطالعه این کتاب نیاز به اطلاعات گسترده قبلی در علوم زیستی و تشریحی نیست، چرا که نویسنده مفاهیم مورد استفاده را نخست تعریف و سپس به مقدار لازم تشریح کرده است. بنابراین دانشجویان عزیز با اطلاعات دروس پیش نیاز می توانند به سهولت از محتوای این کتاب بهره مند شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر