روشهای آماری در علوم رفتاری
کد شناسه :1225
روشهای آماری در علوم رفتاری
موجود نیست

کتاب «روش‌های آماری در علوم رفتاری» نوشته‌ی دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تنظیم شده است. در بخش آمار توصیفی، مفاهیم اساسی علم آمار، شاخص‌های گرایش مرکزی، شاخص‌های تغییرپذیری یا پراکندگی و شاخص‌های سنجش رابطه‌ی بین متغیرها شرح و بررسی شده است. در بخش آمار استنباطی، احتمالات، توزیع بهنجار و توزیع نمونه‌گیری، آزمون‌های پارامتری، تحلیلی واریانس یک طرفه، استنباط آماری درباره ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های بی پارامتری و اصول پیش‌بینی فصل‌های موجود هستند. کتاب شامل دو پیوست نمونه سوالات تستی و جدول‌های آماری نیز هست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر