نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی (696)
کد شناسه :1226
نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی (696)

پیشگفتار
بخش اول: قلمرو نوروسایکولوژی، سایکوفیزیولوژی و ساخت دستگاه عصبی
فصل اول: قلمرو نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی
فصل دوم: ساخت دستگاه عصبی
فصل سوم: سازمان سلولی دستگاه عصبی
فصل چهارم: فعالیت بیوشیمیایی مغز
فصل پنجم: سازمان دستگاه حسی
فصل ششم: دستگاه حرکتی
بخش دوم: سازماندهی مغز
فصل هفتم: نامتقارنی مغز
فصل هشتم: قطعه‌های پسسری
فصل نهم: قطعه‌های آهیانه‌ای
فصل دهم: قطعه‌های گیجگاهی
فصل یازدهم: قطعه‌های پیشانی
فصل دوازدهم: نشانگان قطع ارتباط
بخش سوم: کنشهای عالی مغز
فصل سیزدهم: حافظه
فصل چهاردهم: زبان و گفتار
فصل پانزدهم: فرایندهای هیجانی
فصل شانزدهم: دقت و توجه، تصور و هشیاری
فصل هجدهم: ترمیم و توانبخشی اختلالهای مغزی
فصل نوزدهم: اختلالهای عصبی
فصل بیستم: اختلالهای روانی
کتابنامه
واژه‌نامه 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر