مددکاری اجتماعی 1 / کار با فرد (793)
کد شناسه :1227
مددکاری اجتماعی 1 / کار با فرد (793)

فهرست کلی مطالب:

پیشگفتار چاپ هشتم
پیشگفتار
دیباچه‌ای بر چاپ چهارم
به جای مقدمه
فصل اول: تاریخچه مددکاری اجتماعی
فصل دوم: کلیات (تعاریف، روشها و ارزشها)
فصل سوم: مددکاری اجتماعی و سایرعلوم
فصل چهارم: مشکل در مددکاری اجتماعی
فصل پنجم: اصول مددکاری اجتماعی
فصل ششم: گروههای هدف در مددکاری اجتماعی
فصل هفتم: فرایند مددکاری اجتماعی
فصل هشتم: مهارتهای مددکاری اجتماعی
فصل نهم: گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی
فهرست منابع
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر