مهارتهای مشاوره / رویکردی در حل مشکل مددکاری/ 774
کد شناسه :1230
مهارتهای مشاوره / رویکردی در حل مشکل مددکاری/ 774

مشاوره کلمه ای استمراری شامل فعالیتهایی که یاوران و مراجعان هردو با آن در گیر هستند. این فعالیتها، به هر صورت، فقط هنگامی ارزش دارد که به نتایج ارزشمندی در زندگی مراجعان منجر گردد و در نهایت عباراتی از قبیل» ما جلسه مذاکره خوبی داشتیم» توسز یاور یا مراجع ادا گردد و به گونه مؤثرتری بر بخشی از زندگی مراجع تأثیر گذارد.
 یاوری عبارت است از ایجاد« تغییری سازنده و مفید» مشاوران ماهر به مراجعان کمک می کنند تا برنامه هایی برای تغییرات سازنده بوجود آورند. 

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
بخش اول: طرح ریزی زمینه
فصل اول: اهداف یاوری
فصل دوم: مروری بر مدل یاوری
فصل سوم: برقراری رابطه یاورانه: ارزشها در عمل
فصل چهارم: تمایل به اقدام
بخش دوم: مهارتهای اساسی ارتباط برای یاوری
فصل پنجم: مهارتهای ارتباط 1: همراهی کردن و گوش فرادادن
فصل ششم: مهارتهای برقراری ارتباط 2: همدلی مقدماتی و غور و بررسی
بخش سوم: مرحله 1: مدل یاوری و مهارتهای برقراری ارتباط پیشرفته
مرحله 1: کمک به مراجعان برای تعریف و توضیح موقعیتهای مسأله‌دار
فصل هفتم: گام 1ـ الف: کمک به مراجع برای شناخت و روشن‌سازی وضعیتهای مشکل
فصل هشتم: گام 1ـ ب: کمک به مراجعان در مبارزه با خویشتن
فصل نهم: مهارتهای ارتباط 3: مهارتها و رهنمودهایی برای مبارزه مؤثر
فصل دهم: گام 1ـ ج: اهرم‌سازی ـ کمک به مراجعان در کار کردن بر روی موارد صحیح
بخش چهارم: کمک به مراجعان در بسط برنامه‌هایی برای تغییر سازنده و مفید
فصل یازدهم: دیدگاهها و مهارتهای لازم برای ساختن آینده بهتر
مرحله 2: کمک به مراجعان در ایجاد آینده‌ای بهتر
فصل دوازدهم: گام 2ـ الف: آینده‌ای بهتر ـ چه می‌خواهید؟ امکانات
فصل سیزدهم: گامهای 2ـ ب و 2ـ ج: گزینهها و تعهد
مرحله 3: رسیدن به هدف - کمک به مراجعان در اجرای هدفهایشان
فصل چهاردهم: گام 3ـ الف: روشهاـ مراجعان برای رسیدن به خواسته خود چه باید بکنند؟
فصل پانزدهم: گام 3ـ ب: مناسب‌ترین روشها ـ چه کارهایی برای مراجع بهترین است؟
فصل شانزدهم: گام 3ـ ج: طرح‌ریزی ـ کمک به مراجعان در بسط برنامه‌های مؤثر
فصل هفدهم: مؤثر ساختن امور ـ کمک به مراجعان در به دست آوردن...
منابع 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر