خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی
کد شناسه :131
خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی

تعریف ازدواج از دیدگاه اسلام
ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانوادخ است که بیش از همه مراسم و رویداد های زندگی انسان در جنبه های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی ، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند. ازدواج ، بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار میکندو از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی ، تمامیتی بی نظیر دارد ؛ بدین معنا که ابعاد زیستی ، اقتصادی، عاطفی ، روانی ، و اجتماعی ، زندگی را پوشش میدهند.
تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق درازدواج تاکید دارد، هرجند برخی را بیشتر مورد توجه قرار میدهد. اسلام ازدواج را قراردادی با شرایط ویژه میداند و نسبت به ملل و ادیان دیگر ، برای مسلمانان در ازدواج شرایط بیشتری مقرر کرده است ، هرچند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت میشناسد......

فهرست مطالب:
فصل اول : نگاه اسلام به ازدواج
فصل دوم : آثار روانشناختی ازدواج
فصل سوم : ارکان خانواده
فصل چهارم : راهکارهای اسلام برای کارایی و رشد مطلوب خانواده
فصل پنجم : تعالیم اسلام و مشکلات خانوادگی
فصل ششم : نظام خانواده در اسلام 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر