درمان خانواده محور کودک وسواسی / کتاب کار
کد شناسه :1368
درمان خانواده محور کودک وسواسی / کتاب کار
موجود نیست

بر اساس پژوهش‌های موجود کودکان وسواسی اغلب والدینی وسواسی دارند. اگرچه محتوای وسواس والدین و کودک می‌تواند متفاوت باشد با این وجود چارچوب اختلال یکسان است. در روان‌درمانی کودکان، در درجۀ اول باید با والدین کار کرد، زیرا منشأ مشکل والدین هستند و کودک صرفاً به عنوان بیمار معلوم خانواده نشانه‌های مشکل را هویدا می‌کند. از طرفی با کار با والدین نمی‌توان انتظار داشت که کودک به سرعت بهبود یابد. بنابراین تمرکز عمدۀ درمان در کتاب حاضر بر کودک و به طور ضمنی بر والدین است. در نهایت کل خانواده باید تغییر کند تا بیمار معلوم (کودک وسواسی) درمان شود.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر