ایمان از منظر روان شناسی مثبت
کد شناسه :1391
ایمان از منظر روان شناسی مثبت
موجود نیست

روان شناسی مثبت و روان شناسی دین دو حیطه نسبتا جدید در رشته گسترده روان شناسی هستند که در دهه های اخیر پایه ریزی یا دوباره به آنها توجه شده است. بخشی از موضوعات این دو رویکرد، از جمله ایمان و نقش آن در سلامتی جسم و روان، توانایی ها و فضیلت های انسانی والا، شادکامی، رضایت از زندگی، امید، مسیرهای کمال، شکوفایی و بالندگی آدمی مشترک است و درباره آن ها هر ساله ده ها تحقیق و پژوهش و نظریه های مختلف عرضه می شود. رابطه ایمان و شناخت های مثبت، همچنین ارتباط ایمان با هیجان های مثبت، مطلوب و نیز همبستگی ایمان و رفتارهای گوناگون از جمله رفتارهای جامعه یار، هم در سطح خانوادگی، نهادی و اجتماعی از دیگ فصول مشترک این دو حیطه روان شناختی است.
کتاب «ایمان از منظر روان شناسی مثبت» اثری است که در آن به بررسی این اشتراکات و نقاط همگن پرداخته می شود و ارتباط بین سازه ها و متغیرهای ایمانی و روان شناسی مثبت را در کارکرد بهینه و مطلوب انسان واکاوی می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر