راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5
کد شناسه :1409
راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5
موجود نیست

«کتاب راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5» که از کتاب های همراه ویراست پنجم «دستنامۀ تشخیص و آماری اختلالات روانی» (DSM-5) به شمار می رود، دو وظیفۀ مهم را ایفا می کند. نخست آنکه، به عنوان راهنمایی برای بالینگران پرمشغله و نیازمند اطلاعات کاربُردی دربارۀ استفاده از کدها و معیارهای تشخیصی، مستندات، و غرامت عمل کند. دوم آنکه، به عنوان نوعی درسنامۀ آموزشی عمل کرده و نوعی برنامۀ آموزشی ساختارمند را شامل می شود که سبب تسهیل کاربُرد آن در کلاس های درسی و کارگاه ها می شود. این کتاب راهنما، DSM-5 را رمزگشایی کرده و امکان دسترسی به محتوای آن را افزایش می دهد.
انتشار DSM-5، تأثیری شگرف بر تمامی متخصصان سلامت روان داشته، ولی به ویژه بر آن دسته از متخصصان سلامت روان تأثیر می گذارد که در جستجوی نحوۀ به کارگیری این طبقه بندی تشخیص در طبابت خود هستند. این کتاب راهنما، دروازۀ ورودی بالینگران به شمار می رود، و تمامی مسائل از تغییرات ایجاد شده در کُدها تا تشخیص های اختصاصی و در نهایت ارزیابی های ابعادی را در بر می گیرد. «کتاب راهنمای آموزش و کاربرد DSM-5» که کتابی کاربردی و متمرکز است، جایگاهی شایسته در کنار DSM-5 را برایی خود در مطب تمامی بالینگران فراهم آورده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر