روان شناسی باور
کد شناسه :1486
روان شناسی باور

از نظر نانسی اس. کیم (Nancy S. Kim) هر فرد باور‌های بسیار متفاوتی با دیگر افراد دارد. در حقیقت، افراد در زمینه‌ی باور‌های سیاسی با یکدیگر متفاوتند؛ در زمینه‌ی باور‌های اخلاقی با یکدیگر متفاوتند؛ در موردِ اختلال‌های روانی باور‌های متفاوتی دارند؛ و حتی به خرافه‌های متفاوتی هم باور دارند. به علت وجودِ همین باور‌های متفاوت و حتی متعارض است که نانسی اس. کیم در کتاب روان‌شناسی باور می‌پرسد: «چرا باور‌های هر فرد تا این‌حد مخالف باور‌های دیگران است؟».
نانسی اس. کیم با گردآوری نظریه‌ها و شواهد تجربیِ برگرفته از روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی رشد و روان‌شناسی شناختی، باور‌های متفاوتِ ما را بررسی می‌کند و با ارجاع به پژوهش‌های جدیدی که در این حوزه‌ها صورت گرفته‌اند، نشان می‌دهد چگونه عوامل روان‌شناختی متعددی از جمله حافظه، توانایی استدلال، قضاوت، احساسات، شخصیت و رشدِ شناختی، باور‌های ما را شکل می‌دهند. این کتاب، به مباحث فلسفی مرتبط با باور‌ها نیز می‌پردازد و برای روشن‌تر کردن بحث، به نظریه‌های متفاوت در تاریخ فلسفه و معرفت‌شناسی نیز اشاره می‌کند.
کتاب روان‌شناسی باور (The Psychology of Belief)، دامنه‌ی بسیار وسیعی از باور‌ها را موردِ بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، یک فصلِ کتاب به باور‌های سیاسی، فصلی دیگر به باور‌های شبه‌علم و فصلی دیگر تماماً به نظریه‌های توطئه اختصاص یافته است. در فصلی از کتاب که به نظریه‌های توطئه اختصاص یافته است، بسیاری از عوامل انگیزشی، ویژگی‌های شخصیتی، نگرش‌ها و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر باور افراد به نظریه‌های توطئه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این فصل، به نقش اینترنت در انتشار نظریه‌های توطئه پرداخته می‌شود و راه‌کارهای آزمون‌شده‌ای برای کاهش باور افراد به این نظریه‌ها بررسی می‌شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر