ارزیابی تعارض ها بر اساس تشخیص روان پویشی عملیاتی شده/ OPD 2
کد شناسه :1676
ارزیابی تعارض ها بر اساس تشخیص روان پویشی عملیاتی شده/ OPD 2
موجود نیست

دومین نسخه ی راهنمای تشخیصی روان پویشیِ عملیاتی شده  (OPD-2)،نوعی نظــام طبقه بندی وتشخیص گذاریِ چند محوری است که درمانگران و روان پزشکانی که رویکرد روان پویشی دارند، از آن استفاده می کنند. ارزیابی مسائل روان پویشی بیمار بر اساس پنج محور ذیل (متشکل از چهار محور روان پویشی و یک محور توصیفی) هدف اصلی این راهنمای تشخیصی است.
محورI : تجربه ی بیماری و پیش نیازهای درمان (experience of illness and prerequistes for treatment)
محورII : روابط بین فردی (interpersonal relations)
محورIII : تعارض (conflict)
محورIV : ساختار (structure)
محورV : اختلالات روانی و سایکوسوماتیک(mental and psychosomatic disorders) 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر