مثنوی ذهن از خاستگاه تا بالین
کد شناسه :1713
مثنوی ذهن از خاستگاه تا بالین

در این کتاب از ذکر واژه ها و تعابیر پیچیده تخصصی پرهیز شده و معادل علمی یا مفهومی علامت یا مطالب آموزشی مورد نظر به ویژه مفاهیم تخصصصی بر حسب ضرورت به زبان انگلیسی در برابر هر مصرع ، و نکات توضیحی در پایان ابیات موضوعی آورده شده شده، گاه نیز در متن حسب موضوع از مصرع یا بیتی از پیام آوران عرصه کهن پارسی اسفاده شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر