صورت بندی روان پویشی کابانیس
کد شناسه :1747
صورت بندی روان پویشی کابانیس
موجود نیست

کابانیس و همکارانش در این کتاب به شکلی متفاوت با شرح مختصر از موارد متعدد بالینی به خواننده کمک می‌کنند از این منبع به صورت راهنما برای آموختن و تمرین کردن مطالب آموخته شده به طور پیوسته و پله پله استفاده کنند. نویسندگان در این کتاب در هر بخش مفاهیم پیچیده را به شکل ساده و قابل درک توضیح می دهند، به شکلی که مخاطب تازه کارتر هم بتواند بدون سابقه چندان در زمینه تحلیلی از این مفاهیم به شکل مناسب برای صورت‌بندی استفاده کند.
این کتاب به خواننده نشان می‌دهد که یک فرمول‌بندی روان‌پویشی تا چه حد برای فهمیدن مراجع و هدایت درمان می‌تواند مهم باشد، نه تنها در روان درمانی بلکه در همه موقعیت های بالینی. نویسندگان به طریقی سیستماتیک همراه با رشد مهارتها و فراهم کردن دانش برای ایجاد فرمول‌بندی روان پویشی و فکر کردن عمیق درباره مراجعین خواننده را هدایت می کنند. این کتاب تا به امروز جامع‌ترین و در دسترس‌پذیرترین راهنمای یادگیری درباره فرمول‌بندی روان پویشی بوده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر