اقتصاد آموزش و پرورش/ 630
کد شناسه :2258
اقتصاد آموزش و پرورش/ 630

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات و جهتگیریها در اقتصاد آموزش و پرورش
فصل دوم: نکات اساسی درباره اقتصاد آموزش و پرورش
فصل سوم: سیر تحول اندیشه اقتصادی درباره آموزش و پرورش
فصل چهارم: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش
فصل پنجم: هزینه‌های آموزش و پرورش
فصل ششم: منافع آموزش و پرورش
فصل هفتم: سرمایه انسانی
فصل هشتم: تأمین مالی آموزش و پرورش
فصل نهم: تأمین مالی آموزش و پرورش، الگوی پیشنهادی و ارزیابی عملکرد برنامه‌های اول
و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بخش اول: تأمین مالی آموزش و پرورش و یک الگوی پیشنهادی
بخش دوم: ارزیابی عملکرد بخشهای آموزشی و پژوهشی کشور در طی برنامه اول و
دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
واژه‌های کلیدی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر