اسلام و تفاوت های جنسیتی در نهاد های اجتماعی
کد شناسه :254
اسلام و تفاوت های جنسیتی در نهاد های اجتماعی
موجود نیست

یکی از بارزترین ویژگی های دوران معاصر، تحولاتی است که در زمینة زندگی فردی و اجتماعی زنان رخ داده و نیز پرسش های فراوانی است که به همراه این تحولات مطرح شده اند. بدون شک، بخشی از مهم ترین و سرنوشت سازترین پرسش ها در این زمینه، دربارة موضوع تفاوت های اجتماعی و حقوقی زن و مرد شکل گرفته اند. کتاب حاضر با بهره گیری از دو رهیافت فقهی و فلسفة اجتماعی به بررسی دیدگاه اسلام دربارة تفاوت های جنسیتی در نهادهای اجتماعی می پردازد. بدین منظور، این اثر می کوشد از یک سو مواردی را شناسایی کند که اسلام در آنها برای زن و مرد،‌ حقوق، وظایف و نقش های اجتماعی متفاوت تعیین نموده است و از سوی دیگر این تفاوت ها را با تکیه بر تحلیل های علمی به ویژه جامعه شناختی و روان شناختی ارزیابی و توجیه کند. تفاوت های جنسیتی در نهادهای خانواده، دین، آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست، حقوق، جنگ و بهداشت و درمان،‌ محورهای اصلی این نوشتار را تشکیل می دهند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر