تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (1090)
کد شناسه :3088
تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (1090)
موجود نیست

پیشگفتار
فصل اول: تیم و کار تیمی
فصل دوم: اثربخشی تیم کاری
فصل سوم: اعتماد و انسجام
فصل چهارم: رهیافتهای متفاوت نسبت به تیمهای کاری
فصل پنجم: تیمهای مجازی
فصل ششم: عوامل حیاتی موفقیت تیمهای مجازی
فصل هفتم: تیم‌سازی
منابع و مآخذ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر