مکتبهای روانشناسی و نقد آن جلد1 / (21)
کد شناسه :3092
مکتبهای روانشناسی و نقد آن جلد1 / (21)
موجود نیست

در این کتاب سعی شده است مبانی و مباحث کلیدی روان‌شناسی با تفصیل بیشتری بررسی و عرضه گردد و در چهار بخش و هشت فصل به بررسی چهار مکتب روان‌شناسی، یعنی تداعی‌گرایی، ساخت‌گرایی، کنش‌گرایی و روان‌تحلیلی پرداخته شده است؛ ابتدا هر مکتب معرفی شده، سپس نظر علمای روان‌شناسی درباره نقاط ضعف و قوت آن مکتب توصیف گشته، در آخر به طور جداگانه نقد و بررسی می‌شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر