تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی (1224)
کد شناسه :3099
تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی (1224)

فهرست مطالب:
پیشگفتار
*بخش اول: تصمیم‌گیری در سطح خرد
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: فرایند تصمیم‌ گیری و حل مشکل سازمانی
فصل سوم: اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌ گیری
فصل چهارم: الگوها و روشهای تصمیم‌ گیری
فصل پنجم: روشها و فنون کمّی در تصمیم‌ گیری
*بخش دوم: خط‌ مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) عمومی
فصل ششم: کلیات و مفاهیم
فصل هفتم: فرایند خط‌ مشی‌گذاری عمومی
فصل هشتم: الگوهای تعیین خط ‌مشی
فصل هشتم: الگوهای تعیین خط‌ مشی
فصل نهم: خط‌ مشی‌گذاری: فرایندی سیاسی و مبتنی بر قدرت
فصل دهم: اجرای خط‌ مشی عمومی
فصل یازدهم: ارزیابی خط‌ شی عمومی
فصل دوازدهم: سیاست‌پژوهی، روشی برای علمی نمودن خط‌ مشیها (سیاستها)
منابع و مآخذ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر