روان شناسی اجتماعی
کد شناسه :3112
روان شناسی اجتماعی

این کتاب به عنوان منبع درسی در برخی از دانشکده های روان شناسی کشور معرفی شده و تدریس می گردد و شامل مطالب زیر می باشد:
فصل اول_ روان شناسی اجتماعی به عنوان یک رشته ؛
بخش 1_ ادراک مردم و رویدادها؛
فصل دوم_ مفهوم خود؛
فصل سوم - نمایش خود و ادراک اجتماعی ؛
فصل چهارم _ شناخت اجتماعی؛
بخش 2 _ ارزیابی دنیای اجتماعی؛
فصل پنجم_ نگرش ها ؛
فصل ششم _اقناع؛
بخش 3 _ شناخت جایگاه مان در گروه؛
فصل هفتم _ نفوذ اجتماعی ؛
فصل هشتم _ رفتار گروه؛
بخش 4 _تعامل با دیگران؛
فصل نهم_ جاذبه میان فردی ؛
فصل دهم _ پرخاشگری  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر