روشها و راهبردها در آموزش و یادگیری
کد شناسه :3215
روشها و راهبردها در آموزش و یادگیری

موثرترین وکارآمدترین روش ها وراهبردهابه اصول ومفاهیم هررویکردتاکیدداردچنانچه اصول هررویکردفهمیده شود،معلمان راقادرمی سازدکه روش ها وراهبردهارامنطبق بااین اصول ومفاهیم هم سو کرده ودرموقعیت های تدریس وزمینه های مختلف تربیتی به کاربرندهمه ی روش ها،دربهبودیادگیری کودکان ودانش آموزان موثرند،مشروط به اینکه بدانیم این روش ها وراهبردها تنهادرزمینه خاستگاه نظری شان قابل فهم هستند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر