مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی
کد شناسه :3219
مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در هر کشوری، زمینه ساز و بستر آفرین رشد و توسعه آن است. خاستگاه اصلی تحقق اهداف آموزش و پرورش، با همه ی گستردگی ساختاری و محتوایی آن، مدرسه است و مدیران مدارس نقشی مهم و کلیدی را در این زمینه بر عهده دارند. اما انچه امروز شایان توجه است، ظهور رویکردهایی است که با نگاهی نوین به رهبری، سعی دارند تا مسیر مدیریت در سازمان ها را تسهیل نمایند و نقش آفرینی مدیران را به گونه ای دیگر رقم بزنند.
رویکردهای نوینی در رابطه با رهبری مطرح هستند که هریک می توانند به رفتارها و تعاملات سازمانی جهتی شایسته و مناسب بدهند، اما رویکرد رهبری معنوی، که به نحوی رویکردهای دیگر را در درون خود دارد، می تواند در امر مدیریت مدارس کارآیی و اثر بخشی خوبی داشته باشد و مدیران و تصمیم گیران و برنامه ریزان را برای تحول در آموزش و پرورش یاری رساند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر