گزیده آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
کد شناسه :33
گزیده آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5

کسانی که در حوزه آسیب شناسی روانی کار می کنند، با یک تکلیف دشوار اما بنیادی طرف هستند: تعریف اختلال روانی بهترین تعریف از اختلال روانی تعریفی است که چندین ویژگی داشته باشد. تعریف اختلال روانی که در چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا به نام راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) و چاپ پنجم آن (5-DSM) آمده است، چندین ویژگی اساسی برای مفهوم اختلال روانی را در بر می گیرد (استاین و همکاران، 2010):
• یک اختلال یا بی نظمی در فرد به وجود می آید.
• این اختلال موجب پریشانی یا ناتوانی شخص می شود.
• این اختلال یک واکنش ویژه فرهنگ در برابر یک رویداد (مثل مرگ عزیزان) نیست.
• این حالت نتیجه آغازین یک انحراف اجتماعی یا تعارض با یک جامعه خاص نیست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر