مشاوره / مبانی روان شناختی
کد شناسه :1159
مشاوره / مبانی روان شناختی
موجود نیست

مطالب این کتاب برای سه گروه مفید به نظر می رسد یک گروه ان هایی که مشاوره و روان درمانی را دریافت می کنند. گروه دوم شامل افرادی می شود که مشاوره یا روان درمانی را انجام می دهند و گروه سوم که گروه اصلی را تشکیل می دهد عبارت است از کسانی که به تدریس و آموزش مشاوره و روان درمانی اشتغال دارند و نیز افرادی که به یادگیر آن می پردازند.
فهرست مطالب:
فصل 1: مشاوره چیست
فصل 2: تاریخچه ی مشاوره
فصل 3: مشاوره و فلسفه
فصل 4: مشاوره و مذهب
فصل5: مشاوره و مفاهیم اجتماعی
فصل 6: هم خانواده های مشاوره
فصل 7: رویکردهای مشاوره  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر