انگیزش و هیجان (زیست شناختی، روان شناختی و محیطی)
کد شناسه :3508
انگیزش و هیجان (زیست شناختی، روان شناختی و محیطی)

این کتاب شامل فصل های زیر است:

فصل1: مقدمه ای بر انگیزش و هیجان
فصل2: تاریخ انگیزش و هیجان
فصل3: پیشایند هایتکاملی انگیزش
فصل4: اعتیاد ها و رفتار های اعتیادی
فصل5: تعادل حیاتی: دما،تشنگی،گرسنگی و خوردن
فصل6: ر فتار، برانگیختگی و ظرفیت عاطفی
فصل7: استرس، کنار آمدن و سلامت
فصل8: نیاز های روان شناختی و انگیزه ها
فصل9: شخصیت و انگیزش
فصل10: انگیزش بیرونی و درونی
فصل11: انگیزش و هدف
فصل12: اقتصاد انگیزش
فصل13: هیجانات و خلقیات
فصل14: هیجانات به عنوان انگیزه ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر