تحلیل داده های روانشناسی با برنامه spss
کد شناسه :3652
تحلیل داده های روانشناسی با برنامه spss
موجود نیست

مباحث کتاب تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS

مقدمه
واردکردن داده ها در SPSS
آزمون های تفاوت برای طرح های دو نمونه ای
آزمون های همبستگی
آزمون های داده های اسمی
کار کردن با داده ها
تحلیل واریانس
رگرسیون چندمتغیری
تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
تحلیل تشخیص و رگرسیون لوجستیک
تحلیل عاملی
فراتر از اصول اساسی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر