درمان های وجودی
کد شناسه :3669
درمان های وجودی
موجود نیست

روان‌درمانی وجودی در ایران به طور معمول با مکتب وجودی-انسان‌گرایانه که بِرَندِ غالب درمان وجودی در ایالات متحده است و آن هم با خوانش یالوم از این مکتب شناخته می‌شود. از سویِ دیگر امروزه برداشتِ غالب از روان‌درمانی وجودی به کاربستی رهنمودی و عقلانی‌ساز، چیزی در زمره مشاوره فلسفی، تقلیل یافته است. حال آنکه مکتب آمریکایی تنها یکی از روایت‌هایِ برجسته از روان‌درمانی وجودی، و یالوم نیز فقط یکی از روایت‌گرانِ مردم‌پسند آن است. همچنین کاربست‌‌های روان‌درمانی وجودی بر اساس مکاتب متفاوت، بسیار گسترده و متنوع‌اند و اغلب ماهیتی پدیداری و تجربه‌ای‌‌ دارند. میک کوپر در دومین ویراستِ کتابِ درمان‌هایِ وجودی، ما را با مکاتبِ گوناگونِ درمانِ وجودی (از جمله رویکردهایِ دازاین‌کاوانه، معنامدارانه، وجودی-انسان‌گرایانه، لِینگی، و وجودی-پدیدارشناسانه)، نظریه‌های شکل‌گرفته در بطن هر کدام از آنها، و نیز تحولات و وضعیت امروزین آنها آشنا می‌کند. افزون بر این کوپر با نگاهی نقادانه، تشابهات و تمایزات‌ این رویکردها را آشکار می‌سازد و از رهگذر مطالعه‌ای موردی، گستره‌ای متنوع از کاربست‌هایشان را در برابر دیدگان خواننده می‌نهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر