به دانش آموزان یاد دهید پرسش های خود را مطرح کنند
کد شناسه :3736
به دانش آموزان یاد دهید پرسش های خود را مطرح کنند

یک موضوع اصلی در این کتاب این است که توانمندی دانش آموزان به عنوان فردی پرسشگر، آن ها را به عنوان شرکای برابر معادله یادگیری – تدریس قرار می دهد. فراهم فرصت اظهارنظر و انتخاب از طریق پرسشگری فراگیران آن ها را به سمت یادگیری خویش هدایت می کند.

فهرست مطالب:
فصل 1: پرسشگری دانش آموزی – متحول کردن یادگیری برای همه
فصل 2: معلمان عامل و فعال
فصل 3: خودپرسشگری – نظارت بر یادگیری و معناسازی
فصل 4: پرسش های علمی – شفاف سازی و عمق بخشی به شناخت و درک
فصل 5: پرسش های کاوشی – بیان شگفتی ها و کنجکاوی ها
فصل 6: پرسش های گفت و گویی – شفاف سازی و عمق بخشی به درک و فهم
فصل 7: هدف منصور در ذهن – مدیریت ارتقاء یافته در درون و برون کلاس درس 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر