روان درمانی روابط ابژه کوتاه مدت (ارتباط درمانی در درمان کوتاه مدت)
کد شناسه :3740
روان درمانی روابط ابژه کوتاه مدت (ارتباط درمانی در درمان کوتاه مدت)
موجود نیست

این کتاب شامل دیدگاهی جامع و آموزنده از نظریه روابط ابژه همراه با مثال‌های بالینی واضح است و به صورت کاربردی و با مثال‌های بالینی فراوان یکی از رویکردهای روان‌درمانی روان‌پویشی (روان‌ درمانی روابط ابژه کوتاه‌مدت) را توضیح می‌دهد. درمان روابط ابژه به رابطه درمانی به عنوان منبع اصلی تغییر تاکید می‌کند و بیان می‌کند که رابطه با درمانگر چگونه می‌تواند خاصیت درمانی داشته باشد ضمن اینکه درمانگران تحلیلی کوتاه‌مدت در طی زمان محدود به بیماران خود کمک می‌کنند که گذشته‌ها را پردازش کنند در زمان حال زندگی کنند و به سمت آینده‌ای مثبت حرکت کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر