فنون رفتار درمانی دیالکتیکی
کد شناسه :3915
فنون رفتار درمانی دیالکتیکی

فصل یکم این کتاب تألیفی رفتاردرمانی نسل سوم و بر چگونگی پدید آیی و حوزه نفوذ و کاربرد آن را شرح می دهد. در فصل دوم به تفصیل مبانی نظری و تأثیرات عملی کاربرد رفتاردرمانی دیالکتیکی مورد بحث قرار می گیرد. در فصول دیگر کتاب، مهارت ذهن آگاهی، مهارت تحمل پریشانی، مهارت های تنظیم هیجانی و دست آخر مهارت های بین فردی مؤثر با ذکر مثال ها و موارد کاربرد و نتایج آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. نویسنده نحوه استفاده این روش درمانی را در بهبودی رفتار پرخاشگرانه، سوءمصرف مواد و ... نشان می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر