صلح درونی (چگونه می توانیم با ذهن آگاهی و شفقت از منتقد درونی رها شویم)
کد شناسه :4387
صلح درونی (چگونه می توانیم با ذهن آگاهی و شفقت از منتقد درونی رها شویم)

منتقد درونی صدای درون سر است که مدام به ما یادآوری می کند که به اندازه کافی خوب نیستیم این صدا در پشت افکار موذی نهفته است و هر یک از عملکردها و ارزشمندی ما را زیر سوال می برد و به قضاوت خود و دیگران می پردازد. صدای که در هر تجربه زندگی مان حضور دارد و آن را نکوهش می.کند شاید گفتگوی درونی بسیار قدرتمند به نظر برسد اما بطور موثری میتوانیم آن را مدیریت کنیم. در هر فصل کتاب بینش سازندهای ارائه داده شده است تا این صدای درون سر که آن را گفتگوی درونی نامیده ام شناسایی و ریشه یابی کنیم و با کمک روشهای متعددی همچون ذهن آگاهی آن را مهار کرده و به صلح درونی برسیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر