مکانیزم های دفاع روانی
کد شناسه :4479
مکانیزم های دفاع روانی

«مکانیزم‌های دفاع روانی» مشتمل بر چهار فصل است که در فصل یکم تعریف مکانیزم‌ها، شناخت ناکامی و تعارض، خود و مکانیزم‌ها و اضطراب، دیدگاه نوین در باب بخش‌بندی سه‌گانه روان، توصیف و تحلیل می شود. در فصل دوم و سوم ویژگی‌های مکانیزم‌های دفاعی و شناخت مکانیزم‌ها و انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به گروه‌بندی مکانیزم‌های دفاعی یعنی مکانیزم‌های رشد یافته، رشد نایافته، نوروتیک، خودشیفتگی، اختلال شخصیت، هستیریک و… نقش آن‌ها در درمان اختصاص یافته است. به‌ندرت کتابی چنین جامع و همه جانبه در خصوص مکانیزم‌های دفاع روانی به رشته تحریر درآمده است. مطالعه کتاب برای روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران و متخصصان سلامت سودمند و ضروری است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر