مقدمه ای بر فرا روانشناسی
کد شناسه :634
مقدمه ای بر فرا روانشناسی

فراروان‌شناسی، مطالعة آشکار رفتار و تجارب غیرمعمول محسوب می‌شود، تجاربی که قطع ‌نظر از مکانیزم‌های شناخته شدة فعلی که اطلاعات میان «موجود زنده ـ محیط»، «موجود زنده ـ موجود زنده» و جریان گردش اطلاعات را تبیین می‌کند، تعریف شده است. در کل در فراروان‌شناسی مباحث بر سه موضوع بنیادین «ادراک حسی»، «فراروان‌جنبشی» و «پایندگی»، استوار است. ادراک فراحسی، پدیدة مهمی است که به ظاهر گهگاه گروهی از مردم آن را بدون دخالت حواس تجربه می‌کنند. غیب‌بینی، تأثیر بر اشیا از طریق تمرکز فکر و... از نمونه‌های این تجارب هستند. در فراروان‌ جنبشی که اثر غیرعادی ذهن بر ماده مطرح است و خود را در شفای روانی، تأثیر دارونماها، تغییر وضعیت فیزیکی و جابه‌جایی اشیا از طریق تمرکز فکر نشان می‌دهد، نیز چگونگی صورت‌پذیری پدیده‌ها نامشخص است. بعد پایندگی، یعنی اعتقاد به زندگی پس از مرگ نیز گویای باور هستی جاودانه و متفاوت دیگری است. با این حال باید توجه داشت که مفهوم «فراروان» و آنچه که «فراهنجار» نامیده می‌شود از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. در کتاب حاضر، علاوه بر بررسی اصالت رویدادهای غیرعادی و پدیده‌های فراهنجار، مبانی پژوهش‌های فراروان‌شناختی در زمینة ادراک فراحسی، جنبش فراروانی، پدیده‌های مرتبط با ارواح مزاحم، تجارب دمادم مرگ، پدیده‌های برون جسمی تناسخ و... نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر