روان شناسی نگرش ها و تغییر نگرش
کد شناسه :64
روان شناسی نگرش ها و تغییر نگرش
موجود نیست

فهرست مطالب:
نگرش ها چیستند و چگونه اندازه گیری می شوند؟
سه جنبه نگرش
تاثیر نگرش ها بر پردازش اطلاعات و رفتار
نگرش ها چگونه بر رفتار اثر می گذارند؟
تاثیرات شناختی بر نگرش ها
تاثیرات عاطفی بر نگرش ها
تاثیرات رفتاری بر نگرش
اصول اساسی در نحوه شکل گیری نگرش ها
دنیای درونی
دنیای بیرونی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر