اوتیسم و سندروم آسپرگر
کد شناسه :650
اوتیسم و سندروم آسپرگر

نگارنده در این کتاب، به بررسی بیماری اوتیسم و سندرم آسپرگر پرداخته است. در این کتاب موضوعاتی از قبیل شباهتها و تفاوتهای اوتیسم و سندرم آسپرگر، شیوع اوتیسم در طول تاریخ، اندازه گیری طیف اوتیسم، تشخیص، روانشناسی اوتیسم و سندرم آسپرگر، بیولوژی اوتیسم و سندرم آسپرگر، مداخله، آموزش و درمان و به همراه ضریب طیف اوتیسم (AQ) مورد بررسی قرار گرفته است.
سندرم آسپرگر، به عنوان اختلال آسپرگر شناخته می شود، یکی از گروه های اختلالات عصبی است که بر روی رفتار فرد، استفاده از زبان و ارتباطات و الگوی تعاملات اجتماعی تاثیر می گذارد. اختلال آسپرگر ،قبلا به عنوان یکی از اختلالات طیف متفاوت اوتیسم شناخته شده بود، هرچند سندرم اسپرگر در حالت خفیف تری قرار دارد. هنوز اختلاف نظر وجود دارد که آیا سندرم اسپرگر باید به عنوان یک موجودیت بالینی جداگانه در نظر گرفته شود ،یا به سادگی نشان دهنده یک نوع کارآمد از اوتیسم است.

مباحث کتاب اوتیسم و سندرم آسپرگر :
شباهتها و تفاوت های اوتیسم و سندرم آسپرگر
شیوع اوتیسم در طول تاریخ
اندازه گیری طیف اوتیسم
تشخیص
روان شناسی اوتیسم و سندرم آسپرگر
بیولوژی اوتیسم و سندرم آسپرگر
مداخله، آموزش و درمان
پیوست 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر