آمار کاربردی | به زبان ساده
کد شناسه :661
آمار کاربردی | به زبان ساده
موجود نیست

فهرست مطالب :
  ◄ بخش اول : آمار توصیفی
فصل اول : جایگاه آمار
فصل دوم : نمونه گیری
فصل سوم : داده ها
فصل چهارم : توصیف آماری داده ها : متغیرهای کمی
فصل پنجم : توصیف آماری داده ها : متغیرهای کیفی
فصل ششم : خواندن جدولها و نمودارها
  ◄ بخش دوم : الگوهای احتمالات
فصل هفتم : تجربه های تصادفی و احتمالات
فصل هشتم : متغیرهای تصادفی
فصل نهم : توزیعهای نمونه گیری
  ◄ بخش سوم : استنباط آماری
فصل دهم : برآورد
فصل یازدهم : آزمونهای فرضیه ها
فصل دوازدهم : رابطه بین دو متغیر
فصل سیزدهم : آزمون انطباق
فصل چهاردهم : سریهای زمانی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر