رسانه های یاددهی - یادگیری | شناسائی | انتخاب | تولید و کاربرد
کد شناسه :704
رسانه های یاددهی - یادگیری | شناسائی | انتخاب | تولید و کاربرد
موجود نیست

بر اساس نگرش سیستمی طراحی درس، تصمیم گیری در مورد چگونگی و انتخاب عنصری، از جمله رسانه آموزشی، امری سلیقه ای، شخصی، دستوری و یا بخشنامه ای نیست. با توجه به رابطه تنگاتنگ عناصر هر سیستم و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و اینکه فقط یک مجموعه از عناصر هماهنگ و منطبق با یکدیگر می توانند در جهت دسترسی به هدف های مورد نظر عمل کنند، ضروری است که در گزینش رسانه های آموزشی دقت و مراقبت ویژه ای اعمال شود. در همین راستا، مطالب کتاب حاضر برای آشناسازی خوانندگان با مفهوم رسانه های آموزشی و توانمندی های آن ها در شکل دهی جریان های ارتباطی آموزشی موفق تر در هفت فصل تدوین شده است.

فهرست مطالب:
فصل 1: ارتباط و رسانه
فصل 2: کلیات رسانه های یاددهی – یادگیری
فصل 3: رسانه های دیداری
فصل 4: رسانه های شنیداری
فصل 5: رسانه های دیداری – شنیداری
فصل 6: رسانه های چندحسی
فصل 7: انتخاب و تولید رسانه های یاددهی – یادگیری  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر