سفیر | الگوی مشاوره ای تجربه شده در گروه رشدی مستخرج از منطق الطیر عطار نیشابوری
کد شناسه :710
سفیر | الگوی مشاوره ای تجربه شده در گروه رشدی مستخرج از منطق الطیر عطار نیشابوری
موجود نیست

فهرست مطالب:
فصل 1: نظریه پردازی در رویکرد عرفان اسلامی
فصل 2: مبانی دیدگاه عطار نیشابوری درباره سفر زندگی
فصل 3: ویژگیهای الگوی مشاوره ای سفیر
فصل 4: تجربه الگوی مشاوره ای سفیر در گروه رشدی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر