نظریه های مشاوره و روان درمانی
کد شناسه :751
نظریه های مشاوره و روان درمانی

سرفصل های کتاب:
تعریف و مقایسه نظریه های روان درمانی
روان درمانی های سایکوآنالیتیک
روان درمانی های سایکودینامیک
روان درمانی های اگزیستانسیال
روان درمانی های شخص محور
گشتالت درمانی
روان درمانی های میان فردی
مواجهه درمانی
رفتار درمانی
روان درمانی های شناختی
روان درمانی های موج سوم
روان درمانی های سیستمیک
روان درمانی های حساس به جنسیت
روان درمانی های چند فرهنگی
روان درمانی های سازه گرا
روان درمانی های ادغام گرا
طراحی نظریه هی ادغامی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر