تحلیل داده های کیفی در روان شناسی و علوم اجتماعی
کد شناسه :753
تحلیل داده های کیفی در روان شناسی و علوم اجتماعی
موجود نیست

فهرست مطالب:
پیشگفتار مترجم:
بخش اول : پژوهش کیفی در روان شناسی : ترسیم چشم انداز
فصل 1 : انجام پژوهش های کیفی ؛ سوالات آغازین
فصل 2 : مقدمه ای بر پژوهش های کیفی در روان شناسی
فصل 3 : ملاحظات اخلاقی در تحقیق کیفی
بخش دوم : رویکرد های مختلف به داده ها
فصل 4 : تحلیل پدیدارشناسی تفسیری
فصل 5 : انجام تحلیل پدیدارشناسی تفسیری
فصل 6 : تحلیل تماتیک
فصل 7 : انجام دادن تحلیل تماتیک
فصل 8 : نظریه برخاسته از داده ها
فصل 9 : انجام نظریه برخاسته از داده ها
فصل 10 : تحلیل گفتمان
فصل 11 : انجام تحلیل گفتمان
فصل 12 : تحلیل روایت
فصل 13 : انجام تحلیل روایت
فصل 14 : تحلیل داده های کیفی ؛ باز اندیشی های تطبیقی
پیوست 1 : پیشگفتار
واژه نامه و ...

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر