نظریه های مشاوره و روان درمانی پست مدرن / پساساختارگرا
کد شناسه :778
نظریه های مشاوره و روان درمانی پست مدرن / پساساختارگرا
موجود نیست

دیدگاه پست مدرن یک نظریه فلسفی راهکاری است که تحت تاثیر اصول معرفت‌شناسی، پدیدارشناسی و اصالت وجود در طی سال های 1980-1970شکل گرفت و دارای نگرشی انتقادی نسبت به قطعیت حقایق و علوم است. پست مدرنسیم واقعیت عینی، مطلق و قابل شناسایی را مورد تردید قرار داده و برعکس آن را امری نسبی مذهبی و وابسته به زمینه، چند بعدی و کثرت گونه در نظر می‌گیرد.   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر